Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.a Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan The Style Bytes (KvK-nummer: 70543461)

1.b Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts) persoon die met The Style Bytes een overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten, dan wel iedere partij waaraan een offerte is uitgebracht, dan wel iedere partij die op enige wijze interesse heeft geuit in het afnemen van door de Opdrachtnemer aangeboden diensten en/of producten.

1.c Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en The Style Bytes.

1.d Onder “onderhoudscontract” wordt verstaan de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (mondelinge) overeenkomsten, facturen en/of andersoortige rechtsbetrekkingen direct of indirect verband houdende met door de Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen, diensten en verrichtte handelingen.

2.b Door ondertekening van een overeenkomst met de Opdrachtnemer verklaard de Opdrachtgever dat hij of zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.c De Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.

2.d De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.e Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of vernietigbaar mag blijken, zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden voor zover de overige bepalingen niet onverbrekelijk verbonden zijn met de nietige of niet afdwingbare bepaling(en). De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van de overeenkomst.

2.f Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook specifieke voorwaarden van het onderhoudscontract op de overeenkomst van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de voorwaarden van het onderhoudscontract.

Artikel 3: Offerte en project scope

3.a Alle offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.b Onverminderd lid a vervalt het aanbod dertig (30) kalenderdagen na het versturen van de offerte door de Opdrachtnemer. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.c Aanvaarding geschiedt schriftelijk of per e-mail: met het ondertekenen van de offerte (de schriftelijke bevestiging) gaat de Opdrachtgever akkoord met de voorgestelde werkzaamheden.

3.d De Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in het geval van wijzigingen in de scope van het geoffreerde project. De Opdrachtnemer heeft het recht noodzakelijk meerwerk in rekening te brengen.

3.e Gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers.

3.f De Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.a De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod of de offerte van de Opdrachtnemer aanvaardt en ondertekend, zoals bepaald in artikel 11 lid a van deze algemene voorwaarden. De werkzaamheden zullen van start gaan als de eerste aanbetaling op de bankrekening van IBAN-nummer NL22 KNAB 0400 3677 85 van de Opdrachtnemer is bijgeschreven.

4.b De Opdrachtnemer bevestigt de totstandkoming van de overeenkomst. Deze bevestiging wordt via de elektronische weg, dan wel schriftelijk door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verzonden.

4.c De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, alvorens deze bevestiging te verzenden, een middels een door de Opdrachtnemer in te stellen onderzoek te bepalen of de Opdrachtgever aan zijn of haar financiële verplichtingen kan voldoen.

4.d Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Indien de wijziging van de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever geschiedt en deze wijziging kosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Projectuitvoering

5.a De Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden een bepaald resultaat bereikt wordt.

5.b De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.c De Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, welke evenzeer gebonden zullen zijn aan de voorwaarden zoals die gelden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

5.d De Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden per e-mail.

5.e Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van de website te controleren en goed te keuren. Op verzoek van de Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever zijn of haar goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Na goedkeuring worden er geen rechten meer ontleend zonder extra kosten.

Artikel 6: Oplevering

6.a Indien binnen de looptijd van het project voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn.

6.b Indien de Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever

7.a De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.b De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij of zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

7.c De Opdrachtgever verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden en vrijwaart de Opdrachtnemer hierbij volledig en expliciet van enige aansprakelijkheid door een derde terzake.

7.d De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van alle, in het kader van de overeenkomst op de door de Opdrachtnemer te vervaardigen of ontwikkelde websites, ontwerpen, software en geproduceerde teksten, ook als de Opdrachtnemer de redactie over deze teksten heeft uitgevoerd.

7.e Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de gesloten overeenkomst, deze voorwaarden en op zijn of haar rustende verplichtingen, is het de Opdrachtnemer toegestaan haar dienstverlening en/of werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. De Opdrachtnemer is in voorkomend geval nimmer aansprakelijk voor de hierdoor ontstane kosten.

7.f Indien de Opdrachtgever wenst, of indien de aard van de overeenkomst zodanig is dat noodzakelijk is, dat de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden haar werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever de kosten terzake.

Artikel 8: Onvolkomenheden

8.a De Opdrachtgever dient onverwijld na oplevering van de levering of dienst van de Opdrachtnemer, na te gaan of deze deugdelijk is opgeleverd. Indien de Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na oplevering de Opdrachtnemer niet schriftelijk of via de elektronische weg ondeugdelijkheden of fouten heeft gemeld, wordt het opgeleverde als deugdelijk aangemerkt. In dat geval worden wijzigingsverzoeken van de Opdrachtgever slechts tegen betaling verricht.

8.b Indien de Opdrachtgever het geleverde reeds heeft gebruikt, verwerkt, verspreid of bewerkt, alvorens de melding te doen zoals bedoeld in lid a van dit artikel, wordt het opgeleverde in elk geval geacht deugdelijk te zijn opgeleverd.

Artikel 9: Wijzigingen en meerwerk

9.a Indien de Opdrachtnemer op verzoek van of met voorafgaande schriftelijke instemming van de Opdrachtgever, meer werkzaamheden of andere prestaties heeft dan waarvoor de oorspronkelijke overeenkomst voorzag en die derhalve buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden gefactureerd volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van de Opdrachtnemer, zoals opgenomen in de aanbieding of offerte van de Opdrachtnemer, welke ten grondslag ligt aan de overeenkomst.

9.b Het staat de Opdrachtnemer tevens vrij om voor het onder lid a geformuleerde meerwerk een separate offerte aan te bieden aan de Opdrachtgever. Onderhavige voorwaarden zijn op een dergelijke separate offerte onverkort van toepassing.

Artikel 10: Wijziging van de projectscope

10.a Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de scope van het project aanpassen.

10.b Indien de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen.

Artikel 11: Annulering

11.a Na verzending van de bevestiging, zoals bedoeld in Artikel 4 lid b van deze voorwaarden, kan de Opdrachtnemer met de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst aanvangen. Annulering van een dergelijke, gesloten overeenkomst, door de Opdrachtgever, is dan ook slechts mogelijk indien de Opdrachtnemer nog niet met haar werkzaamheden is aangevangen.

11.b De Opdrachtgever vergoedt de schade die de Opdrachtnemer door de annulering lijdt. Onder deze schade worden in ieder geval alle kosten, welke de Opdrachtnemer ter voorbereiding van de uitoefening van de overeenkomst heeft gemaakt, begrepen.

11.c De Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.

11.d Reeds gedane aanbetaling wordt door De Opdrachtnemer, na aftrek van eventuele schadebedrag zoals bedoeld in lid b van dit artikel, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de annulering gerestitueerd.

Artikel 12: Geheimhouding

12.a De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.b De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Dit zal gaan in overleg met de daarvoor verantwoordelijke persoon aan zijde van de Opdrachtgever.

12.c De (persoons-)gegevens die via de websites van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.a Alle auteursrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de door de Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

13.b Alle door de Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van de Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door de Opdrachtnemer dan wel dat het voortvloeit uit het doel van het project.

13.c Alle door de Opdrachtnemer geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van de Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van de overeenkomst kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te verwijderen of te retourneren.

13.d De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.

13.e De Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

13.f De uit de overeenkomst voortvloeiende website is en blijft het intellectueel eigendom van de Opdrachtnemer, totdat de totale factuur is voldaan en de website officieel is overgedragen. Zie verder ook artikel 16: Facturering, betaling en incassokosten.

13.g De Opdrachtnemer is vrij om ontwerp- en stijlelementen opnieuw te gebruiken voor andere opdrachten.

13.h Alle door de Opdrachtnemer ontwikkelde website- en promotiematerialen kunnen door de Opdrachtnemer voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

13.i In geval van twijfel over de vraag bij wie de intellectuele-eigendomsrechten in een concreet geval berusten, worden deze verondersteld bij de Opdrachtnemer te berusten.

13.j Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste rechten.

13.k De Opdrachtnemer is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of haar naam te vermelden in het colofon van een publicatie en/of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 14: Onderhoudscontracten

14.a Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

  1. Het up-to-date houden van WordPress, plug-ins en thema’s.
  2. Het maken van een wekelijkse of maandelijkse back-up van de volledige website en bijbehorende database.
  3. Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de website
  4. Kleine aanpassingen aan de website met een maximum duur van dertig (30) minuten.

14.b Het onderhoudscontract is exclusief eventueel bijkomende kosten voor het oplossen van mogelijke problemen die gevonden worden tijdens het updaten van WordPress en de gebruikte plug-ins.

14.c Grotere aanpassingen aan de website met een minimum duur van dertig (30) minuten vallen buiten het onderhoudscontract.

14.d Voor werkzaamheden die met spoed moeten worden uitgevoerd buiten kantoortijden (na 18:00 en in het weekend) geldt een aangepast uurtarief.

14.e Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de plug-ins van derden.

14.f Betaalde plug-ins maken gebruik van een licentie. Zonder geldige licentie kan de plug-in niet worden geüpdatet. Plug-ins die niet geüpdatet zijn kunnen functionaliteit verliezen en vormen een beveiligingsrisico. Het wordt daarom altijd aangeraden om een licentie aan te schaffen. De kosten en verantwoordelijkheid voor deze licentie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

14.g Een onderhoudscontract wordt aangedaan voor onbepaalde tijd en voor een minimumperiode van twaalf (12) maanden, tenzij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het onderhoudscontract kan na deze minimumperiode tegen het einde van iedere kalendermaand schriftelijk worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

14.h In het geval dat is overeengekomen dat een onderhoudscontract voor een bepaalde periode wordt aangedaan tegen een speciale prijs, geldt dat dit onderhoudscontract niet tussentijds opzegbaar is.

14.i Een onderhoudscontract voor bepaalde tijd, zoals bedoeld in lid b, wordt na afloop van de periode reeds automatisch verlengd met één (1) maand behoudens schriftelijke opzegging tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand.

14.j Het is voor de Opdrachtgever mogelijk om aan het einde van elke maand over te stappen op een onderhoudscontract met een hoger basistarief. Overstappen naar een onderhoudscontract met een lager basistarief kan alleen aan het einde van de gehele looptijd van een onderhoudscontract.

14.k De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever hebben daarnaast het recht het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

  1. De andere partij in verzuim is bij de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst.
  2. De andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

Artikel 15: Prijzen

15.a Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

15.b Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

15.c Prijzen zijn onder meer gebaseerd op factoren die gelden ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft de Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en in rekening te brengen, doch niet eerder dan na overleg met en na goedkeuring van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Facturering, betaling en incassokosten

16.a Facturering geschiedt door de Opdrachtnemer in principe:

  1. Bij langer lopende eenmalige opdrachten: voor 50% vóór aanvang van de werkzaamheden en voor 50% bij oplevering of afronding van de werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Bij doorlopende opdrachten en onderhoudscontracten: maandelijks vooraf.

16.b Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betalingen worden overgemaakt op IBAN-nummer NL22 KNAB 0400 3677 85 t.n.v. The Style Bytes o.v.v. het factuurnummer.

16.c Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen, dan wel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

16.d De Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste een sommatie gerechtigd de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst met onmiddellijke ingang te stoppen totdat betaling heeft plaatsgevonden.

16.e Bij opdrachten waarvoor de Opdrachtnemer kosten moet maken kan een voorschot worden gevraagd.

16.f In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van de Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

16.g Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

16.h Indien de Opdrachtnemer tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom.

16.i Door de Opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

16.j Indien de achteraf betaling niet binnen dertig (30) werkdagen is voldaan stopt de Opdrachtnemer met haar diensten en haalt de uit de overeenkomst vloeiende website offline. De Opdrachtnemer stuurt drie (3) aanmaningen. Indien het openstaande bedrag nog niet voldaan is, draagt de Opdrachtnemer de inning van de factuur over aan een incassobureau en zijn alle incasso- en bijkomende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.a Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden schade die direct, dan wel indirect met de uitvoering, niet uitvoering, dan wel onjuiste uitvoering van de overeenkomst verband houdt, dan wel schade die het gevolg is van een omstandigheid die anderszins toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is dus ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of bedrijfsschade.

17.b De Opdrachtnemer is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

17.c De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst en de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van één (1) jaar en voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer.

17.d Schade waarvoor de Opdrachtnemer op grond van lid c aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking als de Opdrachtgever deze binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij of zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.e Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer ter zake van aanspraken – inclusief kosten van rechtsbijstand – van derden en die verband houden met de overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder, doch is niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

17.f Indien de Opdrachtgever na voltooiing van de overeenkomst geen onderhoudscontract heeft afgesloten, is de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de technische staat van de uit de overeenkomst vloeiende website. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor cyberaanvallen, veiligheidslekken en achterstallig onderhoud aan de website door de Opdrachtgever.

17.g De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor wijzigingen aangebracht aan de website door de Opdrachtgever na voltooiing van de overeenkomst.

17.h Indien de Opdrachtgever na voltooiing van de overeenkomst geen onderhoudscontract heeft afgesloten, is het maken van back-ups de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor het verlies, dan wel de beschadiging van data.

17.i De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de inhoud van de website indien de Opdrachtgever zijn of haar goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

17.j Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste content, afbeeldingen en/of teksten op de uit de overeenkomst vloeiende website valt nimmer onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

17.k De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registratie.

Artikel 18: Overmacht

18.a De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever onder overmacht: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door de Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name de zoekmachine- en internetproviders, gerelateerde infrastructurele voorzieningen, het ter beoordeling van de Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Opdrachtgever.

18.b In geval van overmacht is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is de Opdrachtnemer gehouden terstond aan de Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

18.c Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Specifieke bepalingen

19.a De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer toestemming voor het versturen van periodieke nieuwsbrieven en e-mailings om de Opdrachtgever op de hoogte te houden van nieuws, acties en meer. De Opdrachtgever kan zich op ieder gewenst moment afmelden van deze service.

19.b De Opdrachtgever probeert zijn of haar wensen met betrekking tot de website ontwerpen zo specifiek mogelijk aan de Opdrachtnemer door te geven. Mochten de website ontwerpen niet aan de verwachting voldoen heeft de Opdrachtgever maximaal drie mogelijkheden om feedback te geven op de ontwerpen. Mocht de Opdrachtgever na deze drie feedback rondes nog niet tevreden zijn over het ontwerp, zal de Opdrachtnemer een afgesproken uurtarief in rekening brengen voor de verdere aanpassingen.

19.c Alle website ontwerpen die de Opdrachtnemer levert aan de Opdrachtgever zijn onder voorbehoud. De Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk aan het aangeleverde ontwerp proberen te houden. Echter externe factoren zouden het ontwerp tijdens de bouw van de website kunnen beïnvloeden.

Artikel 20: Apparatuur en software

20.a De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij of zij de door de Opdrachtnemer verstrekte producten en/of diensten kan ontvangen.

Artikel 21: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

21.a De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen en/of bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

21.b Entiteiten en personen die geen partij zijn bij de overeenkomst kunnen aan de overeenkomst geen rechten ontlenen en kunnen evenmin een beroep doen op enige bepaling in de overeenkomst.

Artikel 22: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

22.a Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

22.b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in lid a, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Rotterdam.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 18-09-2022